فایل های دسته بندی آزمون استخدامی - صفحه 1

آزمون استخدامی اختصاصی وزارت نیرو

این فایل مجموعه سوالات اختصاصی وزارت نیرو مربوط به آزمون استخدامی این وزارت خانه می باشد که به تفکیک عمومی و غیر فنی و فنی هر رشته گردآوری شده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل