فایل های دسته بندی نساجی - صفحه 1

جزوه فیزیک الیاف –استاد محمد حقیقت کیش (دانشگاه صنعتی اصفهان)

در این فایل pdf ، جزوه فیزیک الیاف استاد محمد حقیقت کیش در دانشگاه صنعتی اصفهان ،ارایه می گردد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل